Przepisy PKS
Ulgi aktualne od 15.09.2016 r.

ULGI KOMERCYJNE PKS KALISZ NA BILETY JEDNORAZOWE
L.P. Uprawnieni do korzystania z ulg Bilet posp.
1 Uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia jednorazowy 35%


ULGI USTAWOWE DLA BILETÓW JEDNORAZOWYCH
L.P. Uprawnieni do korzystania z ulg Bilet zwykłe przys. posp.
 1 Funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym. jednorazowy 100% 100% 100%
 2 Senatorowie i posłowie. jednorazowy 100% 100% 100%
 3 Dzieci do 4 roku życia tylko na kolanach opiekuna. jednorazowy 100% 100%  
 4 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży: osobie niewidomej (przewodnikiem może być osoba, która ukończyła 13 lat lub pies) lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji (osoba pełnoletnia). jednorazowy 95% 95% 95%
 5 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej. jednorazowy 95% 95% 95%
 6 Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 93% 51% 51%
 7 Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze celni, funkcjonariusze Policji w czasie wykonywania czynności służbowych. jednorazowy 78% 78%  
 8 Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych. jednorazowy 78% 78%  
 9 Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz innych wojskowych organów porządkowych podczas czynności służbowych. jednorazowy 78% 78%  
 10 Dzieci do 4 roku życia – osobne miejsce siedzące. jednorazowy 78% 78%  
 11 Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnych na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. jednorazowy 78% 78% 78%
 12 Inwalidzi wojenni i wojskowi I grupy. jednorazowy 78% 78% 78%
 13 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 78% 78% 78%
 14 Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia. jednorazowy 78% 78% 78%
 15 Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 49% 37% 37%
 16 Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. jednorazowy 37% 37%  
 17 Inwalidzi wojenni i wojskowi II i III grupy, osoby represjonowane. jednorazowy 37% 37% 37%
 18 Kombatanci i inne osoby uprawnione - emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. jednorazowy 51% 51%  
 19 Weterani. jednorazowy 37% 37%  
 20 Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 37% 37% 37%

ULGI USTAWOWE DLA BILETÓW MIESIĘCZNYCH
L.P. Uprawnieni do korzystania z ulg Bilet zwykłe przys. posp.
1 Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. miesięczny 93% 51% 51%
2 Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia. miesięczny 78% 78% 78%
3 Studenci do ukończenia 26 roku życia. miesięczny 51% 51%  
4 Doktoranci do ukończenia 35 roku życia. miesięczny 51% 51%  
5 Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. miesięczny 49% 49%  
6 Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele akademiccy. miesięczny 33%    
7 Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. miesięczny 37% 37% 37%

Uprawnienie do korzystania z zakupionego biletu jednorazowego lub miesięcznego stanowi każdorazowo posiadanie dokumentów stwierdzających możliwość korzystania z ugl.
powrót do góry