2013-09-27 / ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup środków trwałych.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.10.2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie PKS w Kaliszu Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych stanowiących własność spółki.

Nr środka
trwałego
Wyszczególnienie nr inwent. szt. Cena wywoławcza
(netto) zł
Zdjęcia
1. Półautomat spawalniczy PS200 4020512 1 850,00 zł galeria
2. Frezarka pionowa typ FYC-26-sz7l 4020409 1 1.200,00 zł galeria
3. Szlifierka do grzybków zaworowych typ SCM-8B nr fabr. 1899 4020474 1 1.700,00 zł galeria
4. Agregat sprężarkowy typ A-50-380-240P nr fabr. 7042 4020493 1 1.500,00 zł galeria
5. Dźwignik kolumnowy typ SPD 2,6 nr 02/91 6000508 1 2.500,00 zł galeria
6. Dźwignik kanałowy hydrauliczny typ DKH 3,2S nr fabr. 000128 6020127 1 1.200,00 zł  
7. Podnośnik dźwignika kanałowego DKH 3,2b wraz z wózkiem dźwignika 6020562 1 2.300,00 zł  
8. Podnośnik dźwignika kanałowego DKFI 3,2b wraz z wózkiem dźwignika 6020563 1 2.300,00 zł  
9. Stół probierczy do badania pomp wtryskowych 8020439 1 2.000,00 zł galeria
10. Żuraw bramowy B-06-02 6020445 1 800,00 zł galeria
 1. Cena wywoławcza jest ceną netto.
 2. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 11 października 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie PKS w Kaliszu Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38. Osobistego złożenia oferty można dokonać wyłącznie w sekretariacie PKS w Kaliszu Sp. z o.o.
  w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (pokój nr 101). Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 11.10.2013 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej w siedzibie spółki PKS.
 4. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny
  i trwały, opatrzoną podpisem oferenta lub osób go reprezentujących. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem oferenta lub osób go reprezentujących.
 5. Oferta winna być złożona na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (wypełniony i podpisany).
 6. Oferty niezłożone na „Formularzu oferty” zostaną odrzucone.
 7. Oferent zamieści „Formularz oferty” w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem:

  ,,Oferta na zakup środków trwałych PKS. Nie otwierać przed 11.10.2013 r.”

 8. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 15 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 9. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.
 10. Zaoferowana cena nabycia danego środka trwałego nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 11. Do zaoferowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.
 12. Wybrana zostanie oferta uczestnika przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę na dany środek trwały.
 13. PKS w Kaliszu Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nabytych urządzeń i maszyn.
 14. Wymienione środki trwałe można oglądać w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00 od dnia ogłoszenia do dnia 10.10.2013r. w siedzibie spółki PKS w Kaliszu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z:

  Panem Jackiem Maślakiem          nr kont. 601 971 084

  Panem Piotrem Buczkowskim       nr kont. 691 403 791

 15. W terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty i po uregulowaniu należności, osoba której ofertę wybrano zobowiązana jest dokonać odbioru maszyn
  i urządzeń, w ustalonym terminie i na własny koszt zapewniając w szczególności środek transportu i załadunek.
 16. PKS w Kaliszu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 

Kontakt:

Elżbieta Nowak

62 768 00 33

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty