2014-11-06 / ROKOWANIA w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Pleszewie.
Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ogłasza rokowania

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w Pleszewie przy Placu Powstańców Wielkopolskich 2 obejmującej:

a) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, działka nr 677/1, 677/2, 677/3, 677/4 o łącznej powierzchni 320 m2, zabudowanej budynkiem dworca autobusowego o powierzchni użytkowej 392 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00002953/2;

b) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, działka nr 666/2 o powierzchni 2.511 m2, zabudowanej wiatą peronową dworca autobusowego o powierzchni zabudowy 170 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018085/1;

c) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, działka nr 682 o powierzchni 420 m2, zabudowanej budynkiem kotłowni o powierzchni użytkowej 45m2, zapisanej
w księdze wieczystej nr KZ1P/00019494/8;

d) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, działka nr 683 o powierzchni 306 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 15 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00003051/6;

e) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, działka nr 678/1 o powierzchni 63 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00012033/0.

Rokowania odbędą się w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. w Kaliszu ul. Wrocławska 30-38, pokój Nr 109 (salka konferencyjna) w dniu
26 listopada 2014 roku o godz. 10:00.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przeprowadzenia rokowań:

1. Cena wywoławcza nieruchomości: 950.000 zł netto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus należny podatek VAT.

2. Wymieniona nieruchomość nie posiada obciążeń i jest wolna od zobowiązań.

3. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać najpóźniej do dnia24 listopada 2014 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o., pokój nr 101 (sekretariat) do godz. 14:00 w zaklejonych kopertach z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego oraz dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Pleszewie przy Placu Powstańców Wielkopolskich 2”.

4. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię, nazwisko adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) proponowaną cenę netto.
Zgłoszenie winno być podpisane przez składającego, a w przypadku osób prawnych przez osoby uprawione do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu tej osoby prawnej.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, o której mowa w pkt 6.

5. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne umocowania do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu tej osoby prawnej.
Cudzoziemiec biorący udział w rokowaniach musi spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1994 r. Nr 167, poz.1758 t.j. z późń. zm.), na dowód czego zobowiązany jest złożyć organizatorowi rokowań wraz z w/w zgłoszeniem odpowiednie oświadczenia lub dokumenty w terminie do dnia 24 listopada 2014r.

6. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie zgłoszenia spełniającego wymogi o których mowa w pkt 4 i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł), którą należy wnieść w takim terminie, aby w dniu 24.11.2014 r. znalazła się na koncie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. nr 97 1050 1201 1000 0023 6008 0366 w ING Bank Śląski.
Oryginał dowodu wniesienia zaliczki należy przedłożyć komisji przed otwarciem rokowań.
Osobom, których zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań lub które nie zostały ustalone jako nabywcy nieruchomości, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub odwołania rokowań, natomiast zaliczkę wpłaconą przez osobę, którą komisja ustaliła jako nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, o której mowa wyżej od zawarcia umowy notarialnej.

7. Osoba, którą komisja ustaliła jako nabywcę nieruchomości, związana jest zaoferowaną ceną do upływu terminu wyznaczonego przez PKS w Kaliszu sp. z o. do zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Cena ta płatna jest w taki sposób, aby środki finansowe znajdowały się na koncie PKS w Kaliszu Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej przenoszącej własność.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyla się od spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o rokowaniach lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez organizatora, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

9. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zgoda Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

10. Koszty notarialne, opłaty skarbowe i sądowe obciążają nabywcę nieruchomości.

11.Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia rokowań w każdym czasie bez podania przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia.

13. Wszelkich informacji o rokowaniach udziela: Elżbieta Janiak tel. 62 768 00 33.