Przepisy PKS
Ulgi aktualne od 22.02.2018 r.

ULGI KOMERCYJNE PKS KALISZ NA BILETY JEDNORAZOWE
L.P. Uprawnieni do korzystania z ulg Bilet posp.
1 Uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia jednorazowy 45%


ULGI USTAWOWE DLA BILETÓW JEDNORAZOWYCH
L.P. Uprawnieni do korzystania z ulg Bilet zwykłe przys. posp.
 1 Funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym; jednorazowy 100% 100% 100%
 2 Senatorowie i posłowie. jednorazowy 100% 100% 100%
 3 Dzieci do 4 roku życia pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. jednorazowy 100% 100% -
 4 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży: osobie niewidomej (przewodnikiem lub opiekunem może być osoba, która ukończyła 13 lat lub pies-przewodnik) albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji (osoba pełnoletnia). jednorazowy 95% 95% 95%
 5 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów. jednorazowy 95% 95% 95%
 6 Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 93% 51% 51%
 7 Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego. jednorazowy 78% 78% -
 8 Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947). jednorazowy 78% 78% -
 9 Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych. jednorazowy 78% 78% -
 10 Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego. jednorazowy 78% 78% -
 11 Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych. jednorazowy 78% 78% -
 12 Dzieci do 4 roku życia – osobne miejsce siedzące. jednorazowy 78% 78% -
 13 Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. jednorazowy 78% 78% 78%
 14 Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnych na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. jednorazowy 78% 78% 78%
 15 Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy. jednorazowy 78% 78% 78%
 16 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 78% 78% 78%
 17 Kombatanci i inne osoby uprawnione - emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne; wdowy lub wdowcy - emeryci i renciści oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych. jednorazowy 51% 51% -
 18 Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 49% 37% 37%
 19 Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. jednorazowy 37% 37%  
 20 Inwalidzi wojenni i wojskowi niezaliczani do I grupy inwalidów, osoby represjonowane. jednorazowy 37% 37% 37%
 21 Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa. jednorazowy 37% 37% -
 20 Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 37% 37% 37%

ULGI USTAWOWE DLA BILETÓW MIESIĘCZNYCH
L.P. Uprawnieni do korzystania z ulg Bilet zwykłe przys. posp.
1 Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. miesięczny 93% 51% 51%
2 Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. miesięczny 78% 78% 78%
3 Studenci do ukończenia 26 roku życia (osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia). miesięczny 51% 51% -
4 Doktoranci do ukończenia 35 roku życia. miesięczny 51% 51%  
5

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia; dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających
w systemach oświaty innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.

miesięczny 49% 49%  
6 Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele akademiccy; nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego miesięczny 33%    
7 Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. miesięczny 37% 37% 37%

Uprawnienie do korzystania z zakupionego biletu jednorazowego lub miesięcznego stanowi każdorazowo posiadanie dokumentów stwierdzających możliwość korzystania z ugl.
do góry