Przepisy PKS

Cennik biletów

Cena biletu jednorazowego w granicach miasta Kalisza wynosi: 2.00 zł

Typy biletów :

 • JEDNORAZOWY z podziałem na ulgi (procentowe według uprawnień) i ilość kilometrów (długość trasy przejazdu autobusu miedzy przystankiem wejścia a wyjścia)
 • OKRESOWY
  • MIESIĘCZNY
   Na konkretną linię z określonym przystankiem wejście i wyjścia.
   Zakres ważności biletu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
   Cena obliczana na podstawie poniższej tabeli z uwzględnieniem długości trasy i przysługujących uprawnień.
  • PRACOWNICZY (na połowę miesiąca)
   Na konkretną linie z określonym przystankiem wejście i wyjścia.
   Zakres ważności biletu na pierwszą  lub drugą połowę miesiąca.
   Cena obliczana na podstawie (50% ceny biletu normalnego + cena jednego biletu papierowego ) na podstawie poniższej tabeli z uwzględnieniem długości trasy i przysługujących uprawnień.

Cennik ważny od: 01.01.2024 r. do pobrania (plik PDF).

Cennik ważny od: 15.04.2024 r. do pobrania (plik PDF).

Cennik skrócony ważny od: 15.04.2024 r. do pobrania (plik PDF).

Uprawnienia do korzystania z ulg
ULGI USTAWOWE DLA BILETÓW JEDNORAZOWYCH
L.P. Uprawnieni do korzystania z ulg Bilet zwykłe przys. posp.
1 Funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym; jednorazowy 100% 100% 100%
2 Senatorowie i posłowie. jednorazowy 100% 100% 100%
3 Dzieci do 4 roku życia pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. jednorazowy 100% 100%
4 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży: osobie niewidomej (przewodnikiem lub opiekunem może być osoba, która ukończyła 13 lat lub pies-przewodnik) albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji (osoba pełnoletnia). jednorazowy 95% 95% 95%
5 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów. jednorazowy 95% 95% 95%
6 Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 93% 51% 51%
7 Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego. jednorazowy 78% 78%
8 Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947). jednorazowy 78% 78%
9 Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych. jednorazowy 78% 78%
10 Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego. jednorazowy 78% 78%
11 Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych. jednorazowy 78% 78%
12 Dzieci do 4 roku życia – osobne miejsce siedzące. jednorazowy 78% 78%
13 Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. jednorazowy 78% 78% 78%
14 Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnych na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. jednorazowy 78% 78% 78%
15 Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy. jednorazowy 78% 78% 78%
16 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 78% 78% 78%
17 Kombatanci i inne osoby uprawnione – emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne; wdowy lub wdowcy – emeryci i renciści oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych. jednorazowy 51% 51%
18 Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 49% 37% 37%
19 Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. jednorazowy 37% 37%  
20 Inwalidzi wojenni i wojskowi niezaliczani do I grupy inwalidów, osoby represjonowane. jednorazowy 37% 37% 37%
21 Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa. jednorazowy 37% 37%
22 Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. jednorazowy 37% 37% 37%
23 Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19. Ulga przysługuje w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. jednorazowy 33% 33% 33%
ULGI USTAWOWE DLA BILETÓW MIESIĘCZNYCH
L.P. Uprawnieni do korzystania z ulg Bilet zwykłe przys. posp.
1 Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. miesięczny 93% 51% 51%
2 Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. miesięczny 78% 78% 78%
3 Studenci do ukończenia 26 roku życia (osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia). miesięczny 51% 51%
4 Doktoranci do ukończenia 35 roku życia. miesięczny 51% 51%  
5 Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia; dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających
w systemach oświaty innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
miesięczny 49% 49%  
6 Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele akademiccy; nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego miesięczny 33%    
7 Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. miesięczny 37% 37% 37%

Uprawnienie do korzystania z zakupionego biletu jednorazowego lub miesięcznego stanowi każdorazowo posiadanie dokumentów stwierdzających możliwość korzystania z ulg.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych są Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z
siedzibą w Kaliszu ul. Wrocławska 30-38, e-mail: biuro@pks.kalisz.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
Dominika Sosińska
e-mail inspektor@pks.kalisz.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu :
a. Wydania kart elektrycznych
b. Rozparzenia reklamacji
c. Wydania biletów okresowych na podstawie wyrażonej zgoda
d. Realizacji umów o świadczenie usług transportowych
4. Dane mogą być udostępniane
a. Dostawcą systemów Informatycznych z którymi współpracuje Administrator
b. Podmiotom dostarczającym korespondencje
c. Podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie wniosku
w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie,
inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody)
5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
6. Dane będą przechowywane przez 10lat od dnia wygaśnięcia/wypowiedzenia.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (można wskazać dane organu)
10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, niemniej nie jest ono warunkiem realizacji
usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania
współpracy z Administratorem.

}

Rozkład jazdy PKS Kalisz

Sprawdź rozkład jazdy ...

Tabliczki przystankowe

Sprawdź rozkład ...

Karta Pasażera

Czym jest karta pasażera i co zyskujesz ...

|

Przepisy PKS Kalisz

Regulaminy, przepisy ...

Wynajem Autobusów

Wynajem naszych autobusów ...

Punkt Obsługi Klienta

Zapraszamy do odwiedzin POK ...

Skip to content